- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.4 |แผ่นที่ 1|
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 |แผ่นที่ 1|