- ประกาศกองบิน 7

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.4 |แผ่นที่ 1| |แผ่นที่ 2|แผ่นที่ 3| แผ่นที่ 4|
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 |แผ่นที่ 1|