สามารถค้นหาชื้อโครงการได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง https://process3.gprocurement.go.th/

การจ้างพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๖๑